Reklamační řád

Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje vztahy mezi nakupujícím – spotřebitelem a prodávajícím Kilian group s.r.o. a je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

a)   je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

b)   jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení

c)   vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

d) je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,

e)  vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající prohlašuje že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu.

Práva z vad

V případě, že vada je odstranitelná, kupující má vždy výhradně právo na odstranění vady opravou věci. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. V případě, že vadu nelze odstranit opravou věci, má kupující právo na dodání nové věci bez vady. Pokud vadu nelze odstranit ani opravou věci ani dodáním nové věci bez vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny nebo právo odstoupit od smlouvy.

Uplatnění práva z vad (reklamace)

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. V případě, že kupující tak učiní později (= po uplynutí šesti měsíců od převzetí věci), ale v reklamační lhůtě 24 měsíců, musí prokázat, že věci byla vadná již při převzetí.

Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

Postup při reklamaci

Práva z odpovědnosti za vady (reklamace) lze uplatnit na adrese Kilian group s.r.o. U Kaple 338/16a, 664 49 Ostopovice.  Nenošené nebo vyprané zboží zašlete doporučeně na výše uvedenou adresu společně s dokladem o koupi a detailním popisem vady, příp. vyplněným reklamačním listem.

V případě dotazů ohledně vaší reklamace nás můžete kontaktovat na tel: +420 547 212 727

Pokud jste obdržel/-la od našeho internetového obchodu jiný výrobek, než jste si objednal/-la (neúmyslná záměna při balení výrobků), zašlete nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím listem (nebo jeho kopií), my Vám zašleme výrobek správný – náklady na dodání hradí prodávající. Za taková nedopatření se omlouváme.

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Kategorie